December 1st, 10

Waiting for the next impact

  Black/White-Version
Euro-Crisis www.koufogiorgos.de
72 dpi
300 dpi